วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา


       การนำเข้าสู่บทเรียน : การแปลงสภาพ จุลินทรีย์ และหัวข้ออื่น ๆ - Lesson Starters : Changing State, Micro-Organisms and Other Topics

       ในตอนนี้เป็นการนำเสนอ การใช้กระดานอินเตอร์แอกทีฟสอนบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิ วัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุ หรือกระบวนการทางกายภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วิดีโอแต่ละเรื่องนำเสนอหัวข้อต่างกัน ตั้งแต่เรื่องน้ำ และการระเหยของน้ำไปถึงวิทยาศาสตร์เสียง โดยนำเสนอในรูปของละครหรือสารคดี วิดีโอแต่ละเรื่องเหมาะกับนักเรียนแต่ละชั้นปีตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 - 6

1 ความคิดเห็น: